Gdy zamierza się pozyskać choćby nieruchomość mieszkalną niezbędne jest branie pod uwagę między innymi podatku od nieruchomości. Będzie on wpływał na koszty użytkowania domu w długim okresie czasu. Z tego powodu niezbędne jest oszacowanie kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości.

Co jest przedmiotem opodatkowania?

W przypadku podatku od nieruchomości przedmiotem opodatkowania objęte są między innymi:
– grunty,
– budynki lub ich części,
– budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Natomiast podatek od nieruchomości nie obejmuje między innymi użytków rolnych czy lasów, gdy takie lasy nie są używane w celach prowadzenia działalności gospodarczej.

Kogo obejmuje obowiązek podatkowy?

W kontekście obowiązku podatkowego dotyczy to takich podmiotów jak osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Za opłacenie podatku odpowiedzialny jest właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny lub posiadacz nieruchomości, obiektów budowlanych.
Występować może również solidarna konieczność opłacania podatku w przypadku współwłaścicieli czy posiadaczy nieruchomości, obiektów budowlanych. Natomiast nie obejmuje taki obowiązek współwłasności, która występuje w częściach ułamkowych lokalu użytkowego. Jednocześnie przy podatku od nieruchomości występuje wiele zwolnień z konieczności opłacania takiego podatku, który są uregulowane w sposób ustawowy.

Różne rodzaje nieruchomości

Podstawą opodatkowania nieruchomości zależy między innymi od rodzaju nieruchomości. W przypadku gruntów znaczenie ma powierzchnia użytkowa. Taka sama zasada stosowana jest dla budynków. Natomiast w przypadku budynków, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej za podstawę opodatkowania brane są pod uwagę dochody, gdzie znaczenie ma ustawa o podatku dochodowym.
Przy decydowaniu się choćby na zakup gruntu, czy też na budowanie domu mieszkalnego warto brać pod uwagę w jaki sposób naliczany będzie podatek od nieruchomości w wybranej gminie. W tym względzie warto brać pod uwagę powierzchnię domu, który zamierza się wybudować, co będzie bezpośrednio wpływało na stałe koszty, które trzeba będzie ponosić w celu opłacenia podatku od nieruchomości.
Jednocześnie podatek od nieruchomości ma również odmienne stawki, które są ustalane na poziomie lokalnym. Stawki dla nieruchomości w formie gruntów mają ustaloną górną granicę dla jednego metra kwadratowego. Natomiast dla budynków lub ich części znaczenie ma cel wykorzystania lokalu. Niższe stawki występują w przypadku lokali mieszkalnych, a inne w przypadku budynków, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.