Jeśli chce się pracować jako operator maszyn budowlanych niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Uzyskanie takich uprawnień wymaga spełnienia takich warunków, jak pełnoletniość oraz posiadanie wykształcenia podstawowe. W celu uzyskania uprawnień operatora koparek konieczne jest zrealizowanie określonych kursów.

Rodzaje koparek

Na budowach są obecnie używane różne typy koparek. Wyróżnić można koparki:
– zbierakowe,
– chwytakowe,
– podsiębierne,
– przedsiębierne.
W poszczególnych modelach koparek mogą być stosowane również inne rodzaje podwozia. Stosowane są zarówno podwozia kołowe oraz gąsienicowe.

Sposób używania koparek

Poszczególne typy koparek mogą być używane do realizowania różnych prac. Koparki chwytakowe mogą być używane w celu realizowania prac na gruntach nawodnionych. Tego typu maszyny mogą być wykorzystywane choćby do pogłębiania kanałów.
Koparki typu zbierakowe używane są do wykonywania wykopów. Głębokie wykopy mogą być wykonywane pod budynkami, ale również w ramach realizowania rowów melioracyjnych. Natomiast koparki podsiębierne mogą być wykorzystywane do pracy poniżej terenu, na którym się znajduje. Koparki przedsiębierne wykorzystywane są do pracy na dnach wykopu.

Jakie uprawnienia trzeba posiadać do obsługi koparek?

Gdy wybiera się szkolenia pozwalające uzyskać uprawnienia na koparkę trzeba brać pod uwagę klasy uprawnień. Przy różnych urządzeniach niezbędne jest posiadanie innych klas uprawnień. W tym względzie koparka jednonaczyniowa do dwudziestu pięciu ton masy całkowitej wymaga uprawnień klasy trzeciej. Ta klas uprawnień pozwala również na obsługiwanie koparko-ładowarek oraz koparko-spycharek. Natomiast gdy chce się obsługiwać koparki wielonaczyniowe bez ograniczeń wówczas konieczne sjest posiadanie uprawnień klasy pierwszej.
Wybierając kursy na operatora koparki można decydować się na różne ośrodki szkoleniowe. Najczęściej oferują one wersje podstawowe szkoleń, które pozwalają na uzyskanie uprawnienie do obsługiwania koparko-ładowarek. Decydować można się również kursy rozszerzone, które pozwalają na uzyskanie uprawnień do operowania koparko-ładowarkami, koparkami i ładowarkami. Gdy wybierze się kurs rozszerzony wówczas obejmuje on kurs podstawowy oraz dodatkowe zajęcia w wybranych kierunkach. Takie zajęcia obejmują zarówno zajęcia praktyczne jak też teoretyczne. Kursy pozwalają zdobyć wiedzę z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, użytkowania koparek, budowy maszyn, obsługi maszyn roboczych. Na zakończenie kursów obydwa się egzamin państwowy w części praktycznej, a następnie teoretycznej.